Priser – Fritt Ords Pris

Fritt Ords Pris

Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Ifølge dens statutter skal den fortrinnsvis deles ut i første halvdel av mai hvert år, i tilknytning til markeringen av Norges frigjøring fra den tyske okkupasjon. Prisen er en påskjønnelse til personer eller institusjoner for virke som i forhold til institusjonens formål anses som særlig verdifullt. I ekstraordinære tilfeller kan det deles ut to priser samme år, eller prisen kan deles mellom to mottakere. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas, og et pengebeløp. Beslutning om tildeling treffes av institusjonens styre.

image

2014
Anne Sender fikk Fritt Ords Pris 2014 for å ha løftet frem den jødiske minoritetens historie i Norge og for i en årrekke å ha arbeidet mot antisemittiske holdninger. Som jøde har hun selvstendig og modig satt et kritisk søkelys på den politikken som føres av israelske og palestinske ledere i konfliktområdet, ikke minst etter egne observasjoner av levekår på Vestbredden.
Pressemelding
Tale ved Anne Sender
Tale ved Georg Fr. Rieber-Mohn

2013
Per Fugelli fikk Fritt Ords Pris for 2013 for å ha gitt en stemme til kreftsyke og de som står ansikt til ansikt med døden.
Pressemelding
Tale ved styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn
Tale ved Per Fugelli
Opptak fra arrangementet

2012
Sara Azmeh Rasmussen for sitt modige og kompromissløse engasjement for individets ukrenkelighet, for ytringsfrihet og religionskritikk.
Pressemelding
Tale ved styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn
Tale ved Sara Azmeh Rasmussen

2011
Anders Sømme Hammer tildeles Fritt Ords Pris for 2011 for sin uavhengige og kritiske dekning av Afghanistan-krigen. Han bor i Afghanistan, der han arbeider som frilansjournalist. Ved å reise rundt i landet uten eskorte tar han en stor personlig risiko, og kommer dermed i nærkontakt med sivile afghanere. Hans kritiske analyser rammer også mediedekningen av krigen.
Tale ved styreleder Francis Sejersted
Tale ved Anders Sømme Hammer

2010
Bushra Ishaq har med sin klare forankring i muslimsk tro og miljø og med sin argumentasjon og brobyggende form bidratt til å videreutvikle forståelsen av hva det vil si å leve i dagens flerkulturelle samfunn.

Abid Q. Raja har skapt arenaer for dialogmøter med temaer som er viktige i det offentlige ordskiftet. Han har vært en energisk debattant i en konfliktfylt tid.
Pressemelding
Tale ved styreleder Francis Sejersted
Tale ved Bushra Ishaq
Tale ved Abid Q. Raja

2009
Nina Karin Monsen for hennes gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt.
Pressemelding
Tale ved styreleder Francis Sejersted

2008
Per-Yngve Monsen for at han som ansatt i et internasjonalt storkonsern har varslet om urettmessige faktureringer knyttet til offentlige oppdrag. Varslingen har medført store personlige belastninger, og Monsen har i denne situasjonen utvist mot og utholdenhet.

2007
Terje Tvedt – en selvstendig og uredd fagperson med stor formidlingsevne, en kritiker som har maktet å sette viktige samfunnsspørsmål under debatt.

2006
Bjørgulv Braanen for hans fremragende bidrag til seriøs politisk journalistikk i samvirke med medarbeiderne i Klassekampen. Under Braanens ledelse er Klassekampen blitt en viktig arena for fri meningsutveksling uten at det har gått ut over avisens klare politiske profil.

2005
Nina Witoszek for at hun skarpt og velformulert har formidlet østeuropeiske erfaringer inn i norsk debatt og utfordret norske standardoppfatninger.

2004
Unni Wikan for innsiktsfulle, åpenhjertige og utfordrende bidrag til debatten om verdikonflikter i det flerkulturelle samfunnet.

2003
Berge Furre for uredd og kraftfull bruk av det frie ord i norsk offentlig liv gjennom flere tiår.

2002
Aslam Ahsan for uredd og langsiktig innsats for å bygge bro mellom kulturer.

Shabana Rehman for modig, kraftfull og nyskapende bruk av det frie ord med det samme formål.

2001
Professor Nils Christie for originale og selvstendige bidrag til norsk og internasjonal samfunnsdebatt.

2000
Thomas Chr. Wyller for vektige bidrag til norsk samfunnsdebatt gjennom flere tiår.

1999
Medarbeiderne i radiokanalen NRK P2 for god og særpreget journalistikk.

1998
Aleksandr Nikitin for, med store personlige offer, å ha bidratt til å gi verden kunnskap om den alvorlige trussel som atomavfallet i nordregionen representerer.

1997
Kåre Willoch for uavhengige bidrag til norsk samfunnsdebatt.

1996
Arne Skouen for hans årvåkne, uredde journalistiske og kunstneriske virke.

1995
Hanne Sophie Greve for uredd og selvoppofrende innsats for flyktninger og krigsofre ved avdekking av grove brudd på menneskerettighetene i ulike deler av verden og av folkemord og andre krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia.

1994
William Nygaard for konsekvent og modig vern av ytringsfriheten.

1993
Rolv E. Ryssdal for aktivt og engasjert vern om menneskerettighetene.

1992
Annette Thommessen for modig bruk av det frie ord til forsvar for innvandreres interesser og for sterkt engasjement for å skape gjensidig forståelse og respekt i det norske samfunn.

1991
Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap. Det initiativ som grunnleggerne tok, har båret rike frukter. Akademiets virksomhet har vært preget av kulturelt mangfold og høy kvalitet og har gjort Melbu til et internasjonalt møtested for forskere, kunstnere og kulturarbeidere.

1990
The Charta 77 Foundation for modig, utrettelig og klok bruk av ordet i kampen for menneskerettighetene og for sitt folks frihet.

1989
Erik Bye for hans pionerinnsats i norsk fjernsyn og hans allsidige bruk av det frie ord.

1988
Leo Eitinger for konsekvent bruk av det frie ord, på vakt mot fremmedhat og intoleranse, med nestekjærlig omsorg for krigens og voldens ofre.

1987
Nansenskolen for dens utrettelige arbeid gjennom snart 50 år for humanismens ideer og for det kulturelle mangfold.

1986
Magli og Torolf Elster for deres fantasirike og meningsfulle bruk av det frie ord i poesi og prosa og for deres brennende engasjement for verdens flyktninger.

1985
Den Illegale Presses Forening for uredd bruk av det frie ord.

1984
Nordnorsk Forfatterlag for ved sitt arbeid i de senere år å ha bidratt til å frigjøre skapende talent og selvbevissthet hos forfatterne, og skapt glede i landsdelen over egen diktning og litteratur.

1983
Kjetil Bang-Hansen for hans nyskapende virksomhet for norsk scenekunst.

1982
Lech Walesa for som den fremste talsmann for Solidaritet, med ufattelig mot og karakterstyrke og forakt for personlig risiko, å ha tatt det frie ord i bruk mot et totalitært samfunnssystem.

1981
Hallvard Rieber-Mohn for hans innsats i norsk kultur- og samfunnsdebatt og for hans virke i Pressens Faglige Utvalg.

1980
Andrej Sakharov for med nesten ufattelig åndelig kraft, utholdenhet og fryktløshet å ha kjempet for og praktisert den frie tanke og det frie ord under trykket av et totalitært regime.

1979
Stein Mehren for som uredd, selvstendig kunstner å kjempe utrettelig for en befriende bruk av det frie ord. Med hans egne ord: "Tanker som skaper frihet er viktigere enn tanker om frihet."

1978
Karen-Christine Friele for hennes innsats for å skape forståelse for de homofiles situasjon.

1977
Henrik Groth for ved en uredd bruk av det frie ord å ha skapt debatt om språk, litteratur og utdannelse og økt forståelsen i vårt samfunn for informasjons- og trykkefrihetens betydning.

1976
Johan Vogt for den innsats han gjennom en årrekke har gjort for å hjelpe mennesker som har fått lide under mangelen på tanke-, ytrings- og trykkefrihet i mange land.